اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

محیط زیست زیر سایه آسفالت

*مهرداد نهاوندچی *کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست نیاز به آسفالت با کیفیت با توجه به این‌که کلانشهر همدان…

شهر آسفالتی یا شهر فرهنگی

*آیدا شاکر *روزنامه‌نگار تصور کنید شهردار شهر برای دیدار از محله شما به منطقه تان آمده است. مطالبه شما از او…

شهر فرهنگی و فرهنگ شهری

*مریم رازانی *نویسنده ارتباط فرهنگ شهرنشینی با ساخت و سازهایی که در شهرها صورت می‌گیرد و مدنیت زندگی اجتماعی…

نگاهی به فرهنگ در مدیریت شهری

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شاخص‌هایی از قبیل عدالت و توسعه…

شهر بی شورا

شنیده‌ها حاکی از آن است که ترجیح منافع شخصی، اختلاف نظر بسیار زیاد میان اعضا شورا، دخالت-های برخی مسئولان خارج از…