مرور رده

خانواده

روحِ مقوایی

*مریم رازانی *نویسنده کسی نمی‌داند اولین انسانی که احتمالا به طور تصادفی به ماده مخدری دست یافت و بی هیچ دلیلی شاید، مصرف کرد اما دیگر از دست ننهاد، در کدام…

اعتیاد در کودکان

*نصراله پزشکی *متخصص اطفال دامنه تاثیرات مخرب اعتیاد که نقطه پایان پلیدترین تجارت دنیای مدرن است، بر زندگی و آینده کودکان بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که در…

کاشانه

*مریم رازانی *نویسنده           آپارتمان‌سازی به شیوه امروزی قدمت چندانی ندارد. می‌گویند شمس‌العماره کاخ گلستان نخستین آپارتمانی است که در ایران ساخته شده چون…