مرور برچسب

تقی پسیان

ادای دین به کلنل

*محمد سامانی *آموزگار زمستان سیاه ۱۲۹۴ خورشیدی، شعله‌های جنگ جهانی اول بیشتر مناطق جهان، خاورمیانه و ایران را در برگرفته بود. همدان تحت اشغال سپاه اشغالگر…