مرور برچسب

پلیس راه

پلیس راه

صدای اره‌مانند ترمز دستی را شنید. چشم‌هایش را باز کرد. همه جا را‌ مه گرفته بود. تابلوی پلیس راه را دید. راننده کتش را روی شانه انداخته بود و می‌دوید.