مرور برچسب

پل‌سازی

پل‌های جدایی !

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی با افزایش تردد و حضور خودروها در معابر شهری به ناچار گره‌هایی از انبوه وسایل نقلیه در برخی از قسمت‌های معابر…

فضاهای زیر پل‌ها

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری شهرسازی در کشورهای در حال توسعه، هنوز هم تحت تأثیر سبک مدرنیته است. هنوز هم تصمیم‌گیران شهری در تفکر بکوبیم و بسازیمند. با…