مرور برچسب

کاهش وزن و اندازه

نانی که آب می‌رود

*حسین زندی *سردبیر پس از کشف آتش و رواج کشاورزی انسان پختن نان را نیز کشف کرد و در جای جای دنیا بر اساس ضرورت‌ها، شیوه‌های خاصی برای پختن نان شکل گرفت. در…