مرور رده

شهری

آینده مبهم آب

همدان‌نامه: ۳۳ روز است که همدان آب ندارد و وعده مسئولان برای حل مشکل تا ۲۰ شهریور نیز تحقق نیافت. شاید مسئولان برای برون‌رفت از این وضعیت راه‌حل‌های موقت پیدا کنند،…

روددره‌ها؛ تاریخی در نقاب

*عرفان صفانیا *کارشناس ارشد شهرسازی زمینه‌های شکل‌گیری هر شهر، ریشه‌ها و هویتی از شهر را به خود اختصاص می‌دهند. این زمینه‌ها بر اساس فرهنگ، جغرافیا، روابط با…