مرور برچسب

ادارات، پروانه ساخت، شهرداری

یک بام و چند هوا

*فرزاد سپهر *معمار و مدرس دانشگاه در سال‌های اخیر هر چقدر به عمرمان اضافه شده به همان نسبت و یا چند برابرش شاهد افزایش قیمت زمین و ساختمان و مسکن و مغازه…