مرور برچسب

المان‌سازی

گاوهایی که شکل گاو نیستند

*عاطفه کلهری المان یا نماد شهری ترکیبی است از ویژگی‌های درونی یک شهر که می‌تواند جنبه تزئینی و ساختمانی داشته باشد و دارای تعادلی پایدار و زیبا باشد که در سطح شهر…