مرور برچسب

الکل

آسیب‌های مصرف الکل

*زهرا کرد *پرستار مسمومیت با الکل یکی از موارد شایع مراجعه به اورژانس بیمارستان‌هاست‌؛ مسمومیتی که در گریز و گزیر از آن‌چه در جامعه کنونی ایران باید باشد و آن‌چه…