مرور برچسب

حجره ناجی

حجره ناجی

*احسان فکا *نویسنده جدن؟ فوت کردن؟ واقعی؟ جمله‌های من بود، سوال و جواب توامان. مگر می‌شود کسی دوبار فوت کند؟ می‌گویند بالای مغازه‌اش تکه کاغذی زده و نوشته لطفا…