مرور برچسب

حیدر فتاحی، معلم

یادی از معلَم فتاحی

*رضا کرمی *کارشناس ارشد تاریخ مرحوم حیدر فتاحی (متخلص به معلَم فتاحی) از آن دست شخصیت‌های فرهیخته و فرهنگی در اسدآباد و همدان است که تاکنون درباره‌اش کمتر سخن به…