مرور برچسب

دوچرخه

دوچرخه

*محسن بقایی نیمه‌های شهریور بود و هوا کم‌کم سرد می‌شد. توی فکر بودم که امسال چطوری با این دوچرخه بیست و دو به مدرسه راهنمایی بروم که خیلی از خانه دور بود. وقتی…