مرور برچسب

زنان، محیط زیست

سهم ناچیز زنان از شهروندی

همدان‌نامه: این‌که به بهانه آزادی، برای زنان بوستانی محصور بسازی و با هزار قید و شرط، اجازه حضور در آن‌جا را به آن‌ها بدهی که خود حدیث مفصلی است، اما این‌که در همان…