مرور برچسب

سال98

از سال بد به سال خوب

*حسین زندی *سردبیر همزمان با انتشار پنجاهمین شماره هفته‌نامه همدان‌نامه، دو سال از آغاز انتشار این نشریه می‌گذرد؛ نشریه‌ای که به حکم هفته‌نامه بودن در طول دو…