مرور برچسب

سموم شیمیایی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
همدان پائین‌ترین میزان مصرف سموم کشاورزی

پیشه‌ور: با وجود این‌که مقادیر قابل توجهی محصولات کشاورزی از استان همدان به کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی صادر میشود، ما حتی یک کیلوگرم محصول…