مرور برچسب

عباس زارعی مهرورز

گنج نهان بوعلی

*حسین زندی *روزنامه‌نگار   یکی از گنجینه‌ها و مراکز مهم نسخه‌های خطی و چاپ سنگی کشور در دانشگاه بوعلی سینا نگهداری می‌شود. این مجموعة باارزش از سرمایه‌های…