مرور برچسب

قباد شیوا، گرافیک، همدان

آن هنر بی قاب

شیوا: ما ملتی هستیم که فرش داریم و به جای موکت در زیر پای ما فرش پهن می‌شد. از این زیباتر در جهان نمی‌توان یافت. دیوارهای ما کاشی و مقرنس است پس ملتی که عاشق زیبایی…