مرور برچسب

مسکن، اجاره‌بها

اگر سقفی بُدی …

*مریم رازانی *نویسنده آن غریبی خانه می‌جست از شتاب/ دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت او این را اگر سقفی بُدی/ پهلوی من مرترا مسکن شدی. هم عیال تو بیاسودی اگر/ در…

ما هیچ، ما نگاه

*عاطفه کلهری در دنیا فرهنگ جهانی متکی به تمام زیرمجموعه‌های فرهنگی است و در سطح جهانی برای حفظ تشخص جهانی به اهمیت نمادها، گذشته یک شهر و خرده فرهنگ‌ها تاکید شده…

رویای سرپناه

*سیدمحمد جواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی به بهانه فرارسیدن فصل جابجایی مستأجران و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها به ویژه در شهر همدان که مطابق آمارهای…