مرور برچسب

نان، نانوائی، آرد

قوت لایموت

*مریم رازانی *نویسنده با تاکسی سرویس از ابتدای شهرک مدرس می‌گذرم. نانوایی سرشهرک به شدت شلوغ است. صف از داخل نانوایی شروع شده و در پیاده‌رو ادامه یافته. از…