مرور برچسب

کتاب، ادبیات، مادستان

جرعه فشانی

*مریم رازانی *نویسنده کتاب دوم «مادستان» پس از یک تأخیر طولانی با حجمی کمتر اما منسجم تر از کتاب اول منتشر شد. با همه ارزشی که دارد، ناخودآگاه اندوهی دردل…