مرور برچسب

کرونا، دلتا

کودکان و کرونای دلتا

*نصرالله پزشکی *فعال حقوق کودکان متاسفانه با موج سهمگینی از سویه دلتا در سرتاسر کشور درگیر هستیم. با افزایش موارد این سویه، بسیاری از خانواده‌های نگران…