مرور برچسب

کودکان، فضای مجازی

کودک و هوای تازه

بدیهی است هیچ پدیده‌ای خوب مطلق نیست. بستگی به سطح دانش و تلقی انسان از انسانیت دارد که چگونه و به چه منظور از آن استفاده کند. قدر مسلم، کسی که ضعیف‌تر است،…