مرور برچسب

کودکان-فضای مجازی

کودکان و فضای مجازی

*مسعود ویژه *دانشجوی دکترای مدیریت رسانه کودکان به دلیل شرایط خاصی که در مراحل رشد و تکامل خود دارند، بیش از سایر گروه‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.…