مرور برچسب

گردشگری، شورای شهر

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر:
مدیریت شهری از بازیگران اصلی حوزه

بادامی‌نجات: ما باید بتوانیم سرمایه‌گذار را بیاوریم و او را حفظ کنیم و شهر همدان را تقویت کنیم تا این نگاه برداشته بشود که شهر همدان سرمایه‌گذار گریز است. تلاش…