مرور برچسب

گردشگری، گردشگری کوهستان

گردشگری به رنگ کوهستان

فرحبخش: نظیر اتفاقی که در همدان نیز شاهد آن بودیم و آن حضور بخش خصوصی بدون وجود نهادهای نظارتی بود‌ که آسیب‌های زیادی در این خصوص به بدنه کوهستان وارد شد، هم‌چنین در…