مرور رده

اجتماعی

طرحی که جامع نیست

مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا: طرح جامع فعلی بدترین طرحی است که تهیه شده و این در شرایطی است که با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های روز باید طرح بهتری می‌بود اما…