اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

آینده مبهم آب

همدان‌نامه: ۳۳ روز است که همدان آب ندارد و وعده مسئولان برای حل مشکل تا ۲۰ شهریور نیز تحقق نیافت. شاید مسئولان برای…

به‌نام آزادسازی؛ به کام دولت

باغ‌داران: از طریق کارشناسان ذی صلاح دادگستری در رشته سازه‌های آبی و آب محاسباتی را بر اساس همان مبنایی که شرکت آب…