اجتماعی و شهری

فرهنگی و هنری

شهری

مجسمه شهری برای شهر سیمانی

*سوسن قربانی‌جم در گیرودار زندگی پردغدغه امروز، در ازدحام این همه بتن و آهن و سیمان، خیابان و اتومبیل و ازدحام…

معرفی شهر با المان نوروزی

*احمد میرزایی خرم همه ساله با فرارسیدن نوروز و شمیم بهار، یکی از اقدامات شهرداری‌ها در هر شهر، ایجاد تغییر در…

المان‌های اجق وجق همدان

همدان‌نامه: مدیریت شهری همدان در سال‌های گذشته، با طراحی المان‌های بی‌محتوا و حتی بی‌رنگ‌ولعاب، شهروندان را ناامید…

شهر من، من به تو می‌اندیشم

همدان‌نامه: دهه هشتادی‌های همدان‌نامه نگاه‌های جالبی درباره موضوعات مختلف دارند و این‌بار درباره شهرشان نوشته‌اند.…