مرور برچسب

اورژانس اجتماعی

به آزار جانم چه کوشی

همدان‌نامه: این‌که بیشترین آزارگران کودکان، نزدیکان آن‌ها هستند، حقیقت تلخی است که جان را می‌فشارد، اما باید این حقیقت تلخ را جلوی چشم گذاشت و از کودکان مراقبت کرد…