مرور برچسب

جمعیت

آدم یا نفوس؟

*مریم رازانی *نویسنده هرچند «قانون» در معنا برای نظام بخشیدن به جوامع تدوین می‌شود و بالطبع باید در ورای آن آرامش را جست‌وجو کرد، اما در برخی موارد به مثابه…