مرور برچسب

دختران

نفی یا پذیرش تجرد

*لیلا بهرامی *جامعه‌شناس یکی از مسائل اجتماعی در جامعه امروز  ایران روند رو به رشد تجرد است. جدیدترین آمارها بیانگر آن است که تاخیر در ازدواج و تشدید تجرد در…