مرور برچسب

دستفروشی

مشاغل ابری

*مریم رازانی *نویسنده در محله موسوم به «سرپل یخچال» بوعلی همدان غوغائی است. ترافیک، محوطه میانی را به دایره وحشت تبدیل کرده. در معابرمنتهی به آن نیز وضع…