مرور برچسب

سد تالوار، انتقال آب

استان‌های کردستان و زنجان، قربانی تأمین آب شرب شهر همدان
انتقال آب از تالوار، پایدار یا

تجربه‌های مشابه در دهه‌های گذشته در کشور نشان می‌دهد که مافیای آب حاکم بر کشور و بی‌تدبیری مدیران رده بالای وزارت نیرو به‌دلیل جدی‌نگرفتن مسائلی نظیر حق‌آبه‌های…