مرور برچسب

بازی های محلی

بازی‌های محلی در همدان

*معصومه محمدی سیف *جامعه‌شناس و دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی جامعه‌شناسان معتقدند که، برخی بازی‌ها با بينش‌های اجتماعی و فرهنگی پيوند خورده‌اند و برخی ديگر خاستگاه…