مرور برچسب

آرامگاه بوعلی سینا

آرامگاه؛ منشأ اثر هنری

*محمد فامیلی در این مقاله کوشش می‌کنم به آرامگاه و آفرینش هنری بیاندیشم. اندیشه در باب آفرینش هنری همانند آرامگاه بوعلی سینا حتی در پی ایده‌های معماری هم هست. در…