مرور برچسب

آلودگی هوا

خوب و بد کرونا

*میثم رضایی مظفر بشر امروزی با تبدیل به نیروی کار با چشمانی بسته در خدمت دنیای ماشین صنعتی گشت و یکی از نتایج آن گسترش بی‌رویه شهرنشینی بود، غافل از آن‌که هوای…