مرور برچسب

اداره‌ها، پروانه ساخت، شهرداری

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:
با ساخت و سازهای بدون مجوز ادارات برخورد می‌شود

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان معتقد است ساخت‌وسازهای بدون مجوز توسط ادارات در چند سال اخیر به حداقل خود رسیده و بیشتر ادارات بدون پروانه ساخت، قدیمی و مربوط…