مرور برچسب

انجمن معتادان گمنام

و نگوییم معتاد!

منظور از این تعریف این است که بیماری اعتیاد با مصرف مواد مخدر تفاوت دارد؛ به عبارتی ما نباید تنها شخصی که مواد مخدر مصرف می‌کند را معتاد خطاب کنیم و این برچسب را…

کمکی که NA می‌کند

*عاطفه کلهری در درون همه ما یک بخش سالم و یک بخش ناسالم وجود دارد که بر رفتارهای ما تأثیر می‌گذارد. زمانی می‌توانیم رفتارهای ناهنجار خود را ببینیم و به آن‌ها…