مرور برچسب

اور – ارسلان

بدون عنوان

*مریم رازانی *نویسنده « ... پس من پیش از هرچیزبه اصولی حمله ورخواهم شد که همگی باورهای قدیمی‌ام برآن‌ها تکیه کرده‌اند( رُنه دکارت) » اور- ارسلان - نویسنده…