مرور برچسب

تجارب جهانی

کووید-۱۹ و گردشگری

*مهرداد نهاوندچی *کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست   کووید-19 و گردشگری کووید-19، بیماری ناشی از سویه جدید ویروس کرونا به نام سندرم حاد تنفسی حاد کرونا…