مرور برچسب

تواریخ محلی

اهمیت تواریخ محلی

اذکایی: یکی از تواریخ گمشده تاریخ همدان است. اول بگویم که همدان در طول زمان چهار تاریخ داشته، دوتای آن‌ها را ذکر کردم یکی تاریخ همذان یا همدان نامه ابوعلی کاتب و یکی…