مرور برچسب

حقوق زن

به حکم زن بودن…

*زهرا کرد *پرستار به عادت مالوف ابتدای شیفت با همکاران در حال گفتگو و تحویل دادن بیماران به یکدیگر بودیم؛ ضمن عبور از اتاق یک چشمم به بیمار جدیدمان افتاد؛ برخلاف…