مرور برچسب

رسانه

کودتای خزنده

*مریم رازانی *نویسنده به آرامي آغاز به مردن مي‌كني زماني كه خودباوري را در خودت بكشي دو سال و اندی ازآغاز اپیدمی کرونا گذشته است. تا چند روز دیگر قرن تازه…