مرور برچسب

رودخانه، فاضلاب

روددره‌ها؛ تاریخی در نقاب

*عرفان صفانیا *کارشناس ارشد شهرسازی زمینه‌های شکل‌گیری هر شهر، ریشه‌ها و هویتی از شهر را به خود اختصاص می‌دهند. این زمینه‌ها بر اساس فرهنگ، جغرافیا، روابط با…