مرور برچسب

روز همدان

اگر وطن نه، هموطن آری

*محمد رابطی این حرف‌ها دلی است و این متن هم یک یادداشت، نه بیشتر و نه کمتر. نویسنده‌، خواننده‌ عزیزش را رازدارش می‌داند. نویسنده‌ ساده می‌گوید نگران تصویرش در ذهن…