مرور برچسب

روستا به شهر

چالشی به نام مسکن

*سید محمد جواد حسینی مرصع *کنشگر معماری  شهرسازی با نگاهی به آمارهای جمعیتی ملاحظه می‌شود که نسبت 70 درصدی جمعیت روستایی به جمعیت شهری در کشور ما در دهه سی…