مرور برچسب

سوءمدیریت

سوء‌مدیریت در مدیریت

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از عناصر مهم در موجودیت هر جامعه فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ یک قوم یا ملّیت، بیانگر هویت جامعه و تعیین‌کننده نحوه…