مرور برچسب

شاهنامه، اکبر ایرانی

اکبر ایرانی در نشست انجمن شاهنامه‌خوانی چکاد:
شاهنامه فردوسی، سند و افتخار ملی ما ایرانیان

ایرانی: بعضی از کشورها و ملت‌ها پس از پنجاه سال زبانشان دگرگون می‌شود، اما ما پس از هزار سال متن‌های کهن را راحت می‌خوانیم و می‌فهمیم. تقریبا هیچ متن کهنی در تاریخ…