مرور برچسب

شاهکار

شاهکار فردوسی

*محمد افشار *مدیر انجمن شاهنامه‌خوانی چکاد سرآمد کنون قصه‌ی یزدگرد به ماه سپندارمذ روز ارد ز هجرت شده پنج هشتاد بار به نام جهان داور کردگار بر…