مرور برچسب

شعر

شاعر رنج مدام

از شعر فقط شعر را می‌خواهم. بگذار چیزی بگویم. شما از ادبیات تقاضای نسخه دارید؟ از ادبیات تقاضای راهکار دارید؟ ادبیات لزوما راهکار نمی‌دهد. اصلا شعر در درون من است در…

سر حلقه عاشقان

*عزت اله الوندی *شاعر آن‌جا که عاشقانت یک‌دم حضور یابند دل در حساب ناید جان در میان نگنجد خیال می‌کنم با یک چمدانِ کوچکِ دستی، از پله‌ها بالا می‌روید.…

پالتت را بردار

*محمدرضا یوسفی *نویسنده پالتت کو؟ بردار، زمستانیست دلم درگیر تنگاتنگ باران است وصال قصه با اسطوره را آغاز کن! یادت هست از سیاوش سخن گفتی با رنگارنگ…